ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Bistvene novosti v novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu

  Posted on november 4th, 2012 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje lahko za vas pripravi vse potrebne dokumente, ki jih predpisuje novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 

  Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.43/11)  je pričel veljati 03.12.2011 in prinesel nekatere bistvene novosti, ki jih mora sprejeti vsak delodajalec. Te novosti so:

  • Vključitev določb glede trpinčenja in nadlegovanja ter drugih oblik psihosocialnih tveganj. (V ta namen mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev tako, da izdela interni pravilnik o prepovedi t.i. “mobbinga” ali nadlegovanja, trpinčenja, šikaniranja, diskriminacije, spolnega nadlegovanja na delovnem mestu”), oz. mora izdelati izjavo delodajalca o tovrstni prepovedi s katero morajo biti vsi zaposleni seznanjeni. Predvsem je potrebno vse zaposlene seznaniti s tem, katera dejanja pomenijo “mobbing” na delovne mestu.  Delodajalec mora prav tako za reševanje tovrstnih težav v podjetju določiti oz. usposobiti eno ali več oseb, ki je oz. so vredne zaupanja in lahko po postopku mediacije pristopijo k reševanju problema. Pripravimo tudi MOBBING DNEVNIK, katerega mora vsak zaposleni poznati in si lahko, sam ali preko določene osebe za mobbing, vanj zapiše vsako dejanje, ki predstavlja mobbing nad njim.) 

   

  • Vključitev določb o nevarnosti nasilja na delovnih mestih s strani tretjih oseb. (V ta namen mora delodajalec na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. Prav tako mora delodajalec načrtovati postopke za primere nasilja iz prejšnjega odstavka tega člena in seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.)

   

  • Vključitev določb o prepovedi alkohola, drog in drugih substanc zaposlenim na delovnem mestu. (Zakon določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Prav tako delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za določanje postopkov ugotavljanja stanja zaposlenih in meje, ki pomeni, da je delavec pod katerimkoli vplivom, mora delodajalec sprejeti interni pravilnik v katerem vse to predpiše).

   

  • Vključitev promocije zdravja. (Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati in izvajati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Poznamo najrazličnejše načine za izvajanje promocije kot so npr.: predavanja na temo zdrave prehrane, zdravega načina življenja, medosebne komunikacije, športne aktivnosti, planinski pohodi, …itd.,. Smiselno je imeti nastavljeno evidenco iz katere je razvidno kdaj je imel kateri od zaposlenih promocijo zdravja in na kakšen način oz. kdo jo je izvajal.)

   

  Potrebno je vedeti, da novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu dopušča večjo možnost samostojnega urejanja področja varnosti in zdravja pri delu, vendar pa prinaša tudi višje in bolj zaostrene kazni, zaradi neupoštevanja določb Zakona.

  Comments are closed.