ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Kontrolni ogledi gradbišč – koordinator VZD II

  Posted on december 5th, 2012 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje izvaja naloge koordinatorja VZD II in ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ (inšpektorata za delo) ter usposobljen kader.

  V skladu s 4.členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 83/05) mora inaročnik ali nadzornik zagotoviti:

  Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

  V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

  a) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:

  – pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,

  – pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;

  b) usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:

  – dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena te uredbe,

  – ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena te uredbe;

  c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;

  d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

  e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;

  f) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.