ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Izjava o varnosti in dolžnosti delodajalca

  Posted on november 7th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izdeluje ocene tveganja in izjave o varnosti, ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ ter usposobljen kader.

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 43/2011)-17.člen določa:

  (1) Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:

  – identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;

  – ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;

  – oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;

  – odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;

  – odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

  (2) Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:

  – ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;

  – ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;

  – ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

  (3) Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:

  – načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;

  – načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti;

  – opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

  (4) V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

  (5) V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

  Comments are closed.