ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Izračun gasilnikov

  Posted on november 4th, 2009 Mojdarsi No comments

  Natančen izračun števila in vrst gasilnikov se določi glede na požarno nevarnost prostora, kvadraturo in gasilno sposobnost gasilnika. (Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnik aparatov (Ur.l. RS, št.  67/05, priloga 1)

  Priloga 1
  
  Primeroma določeno razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost
  
  +-------------+--------------------------------------------------------------+
  | Prostori  |           Požarna nevarnost            |
  |       +-------------------+---------------------+--------------------+
  |       |   majhna    |    srednja    |    velika    |
  +-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
  |Industrijski |opekarn in     |proizvodnje kruha,  |proizvodnje pohištva|
  |       |betonarn,     |predelave in obdelave|in vezanih plošč,  |
  |       |proizvodnje stekla |usnja, tekstila in  |tkalnic, predilnic, |
  |       |in keramike,    |umetnih snovi,    |proizvodnje papirja,|
  |       |proizvodnje v   |proizvodnje gumenih |mlinov žit in krmil,|
  |       |mokrih deli tovarn |izdelkov, za tlačno |proizvodnje strešne |
  |       |papirja,      |litje plastike,   |lepenke in penastih |
  |       |proizvodnje    |proizvodnje kartona, |snovi, predelave  |
  |       |konzerv,      |za sestavljanje vozil|gorljivih lakov,  |
  |       |proizvodnje    |in gospodinjskih   |barv in lepil,   |
  |       |elektronskih    |aparatov in podobno. |lakirnic in prašnih |
  |       |aparatov,     |           |lakirnic, rafinerij,|
  |       |proizvodnje pijač, |           |tiskarn,      |
  |       |strojegradnje in  |           |petrokemijskih   |
  |       |podobno.      |           |naprav, oljnih   |
  |       |          |           |kalilnic in podobno.|
  +-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
  |Prodajni,  |z negorljivimi   |z gorljivimi snovmi |za lahko vnetljive |
  |trgovinski  |snovi, z majhnim  |(npr. skladišče lesa,|snovi (npr. barve in|
  |in      |deležem gorljive  |odpadne embalaže,  |lake, odpadni    |
  |skladiščni  |embalaže (npr.   |gum), z gorljivimi  |papir, embalažo,  |
  |       |skladišče     |prodajnimi artikli  |bombaž, les in   |
  |       |keramike), z    |(npr. knjigarne,   |podobno).      |
  |       |negorljivimi    |trgovine z zabavno  |          |
  |       |prodajnimi artikli |elektroniko, trgovine|          |
  |       |(npr. prodajalna  |z živili, tekstilom, |          |
  |       |pijač) in podobno. |kemičnimi čistili,  |          |
  |       |          |foto opremo,     |          |
  |       |          |pekarne), s     |          |
  |       |          |pohištvom, skladiščni|          |
  |       |          |prostori za spravilo |          |
  |       |          |pridelka in podobno. |          |
  +-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
  |Upravni,   |pred prostori in  |računalniški prostori|kinodvoran,     |
  |pisarniški, |sprejemnice    |s papirjem, kuhinj, |diskotek,      |
  |namestitveni |(čakalnice)    |deli hotelov,    |gledaliških dvoran, |
  |in      |gledališč,     |gostišč, penzionov, |javnih mest in   |
  |prireditveni |kinodvoran,    |gostinski obrati,  |drugih mest, kjer  |
  |       |upravnih zgradb,  |kjer se zadržujejo  |potekajo prireditve |
  |       |zdravniških    |gostje, internatov, |in podobno.     |
  |       |ambulant,     |dijaških in     |          |
  |       |odvetniških    |študentskih domov,  |          |
  |       |pisarn,      |pisarniški prostori z|          |
  |       |računalniški    |mesti za odlaganje  |          |
  |       |prostori (brez   |dokumentov, arhivi in|          |
  |       |papirja),     |podobno.       |          |
  |       |pisarniški     |           |          |
  |       |prostori brez mest |           |          |
  |       |za odlaganje    |           |          |
  |       |dokumentov,    |           |          |
  |       |knjižnice in    |           |          |
  |       |podobno.      |           |          |
  +-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
  |Obrtni    |galvanizacij,   |ključavničarstev,  |delavnic za     |
  |       |obdelave kovin z  |vulkanizerstev,   |vzdrževanje in   |
  |       |odrezavanjem,   |elektrodelavnic in  |popravila motornih |
  |       |mehanske obdelave |podobno.       |vozil, mizarskih  |
  |       |kovin, frizerstev, |           |delavnic,      |
  |       |vrtnarij, reje   |           |tapetništev in   |
  |       |živali in podobno. |           |podobno.      |
  +-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
  
  Opomba: S pojmom »prostor« so zajeti vsi prostori z enako požarno
  nevarnostjo.
  EG glede na požarno nevarnost in površino
  Priloga 2
  
  +-----------------+----------------------------------------------------------+
  |  Površina do  |           Enot gasila (EG)           |
  |    (m2)   +------------------+-------------------+-------------------+
  |         |   majhna   |   srednja   |   velika    |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    50    |    6     |    12     |    18     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    100    |    9     |    18     |    27     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    200    |    12    |    24     |    36     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    300    |    15    |    30     |    45     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    400    |    18    |    36     |    54     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    500    |    21    |    42     |    63     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    600    |    24    |    48     |    72     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    700    |    27    |    54     |    81     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    800    |    30    |    60     |    90     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    900    |    33    |    66     |    99     |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |    1000   |    36    |    72     |    108    |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  |  na vsakih  |    6     |    12     |    18     |
  | nadaljnjih 250 |         |          |          |
  +-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  Število EG glede na gasilno sposobnost gasilnikov
  Priloga 3
  +----+-----------------------------------------------------------------------+
  |  |        Gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3        |
  +----+-----------------------+-----------------------------------------------+
  |  | Preizkusni požar A  |     Preizkusni požar B (tekočine)     |
  | EG |   (trdne snovi)   |                        |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  |  |  Prah  |Voda, pena |  Prah  |Voda, pena |  CO(2)  | Halon*  |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 1 |  5A   |   /   |  21B  |   /   |   /   |  21B  |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 2 |  8A   |   /   |  34B  |  34B  | 21B, 34B |  34B  |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 3 |   /   |  5A   |  55B  | 55B, 70B, |   /   |   /   |
  |  |      |      |      |  89B  |      |      |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 4 |  13A  |   /   | 70B, 89B |   /   |   /   |  55B  |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 5 |   /   |   /   |   /   |   /   | 55B, 70B, |   /   |
  |  |      |      |      |      |89B, 113B, |      |
  |  |      |      |      |      |144B, 183B,|      |
  |  |      |      |      |      |  233B  |      |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 6 |  21A  |  8A   |  113B  |113B, 144B |   /   | 70B, 89B, |
  |  |      |      |      |      |      |113B, 144B,|
  |  |      |      |      |      |      |183B, 233B |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 9 | 27A, 34A | 13A, 21A, |  144B  |183B, 233B |   /   |   /   |
  |  |      | 27A, 34A, |      |      |      |      |
  |  |      | 43A, 55A |      |      |      |      |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  | 12 | 43A, 55A |   /   |183B, 233B |   /   |   /   |   /   |
  +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

  Comments are closed.