ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Načrt evakuacije

  Posted on november 8th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje izdeluje načrte evakuacije in ima za te naloge ustrezno dovoljenje URSZR ter usposobljen kader.

  Pravilnik o požarnem redu Ur.l. RS, št. 52/2007, 2.člen določa:

  (1)Načrt evakuacije se mora izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost (3) po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

  (2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti načrt evakuacije izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji (podrazred 11222), stanovanjskih stavbah za posebne namene (podrazred 11300), hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12111), drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12120), stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter stavbah za zdravstvo (podrazred 12640).

  (10.člen)

  (1) Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

  (2) Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.

  (3) V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.

  (4) Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

  Comments are closed.