ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  Posted on november 23rd, 2009 Mojdarsi No comments

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Url.RS, ŠT.43/2011), v 28.členu določa:

  Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu.

  Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge: (29.člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Url.RS, ŠT.43/2011)

  1. svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;

  2. svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;

  3. usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;

  4. izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;

  5. opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;

  6. opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;

  7. opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;

  8. izdeluje navodila za varno in zdravo delo;

  9. spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;

  10. pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;

  11. sodeluje z izvajalcem medicine dela.

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Url.RS, ŠT.43/2011), v 30.členu določa:

  (1) Delodajalec lahko, če je usposobljen, sam pri sebi prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu.

  (2) Šteje se, da je delodajalec usposobljen, če je odgovorna oseba delodajalca opravila splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu oziroma če je opravila prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje v obsegu in na način, kakor določa predpis, ki ureja stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.

  Comments are closed.