ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Usposabljanje delavcev

  Posted on november 7th, 2009 Mojdarsi No comments

   Naše podjetje MOJDAR izvaja usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu in ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ ter usposobljen kader.

   Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD),. Ur.l. RS, št. 43/12011, 38.člen določa:

  Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

  Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

  Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.

  Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

  Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. Za ostala delovna mesta, kjer iz ocene tveganja ugotovimo, da ni večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare in kjer poškodbe in zdravstvene okare niso pogoste, se rok za občasne preizkuse določi v oceni tveganja in je lahko tudi daljši od dveh let.

  Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in za delavce brezplačno.

  Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.

  Comments are closed.